Օրենսդրություն

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՆԵՐ, ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

Այս բաժնում զետեղված են տեղական ինքնակառավարման բնագավառին առնչվող օրենսդրական փաստաթղթեր: Ընդ որում բացի գործող իրավական փաստաթղթերից, զետեղված են նաև շրջանառության մեջ գտնող ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծեր: